Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Ăn mày văn chương

Trạm này sẽ thêm bài từng tháng
Cứ thoải mái xem
Ce site sera mis à jour
une fois par mois
Alors coulez-là douce
This web site will be updated
every month
So cool ! cool !!!
2015 –

2018/07 : New, Nouveau, Mới
Phạm Trọng Luật - Nguyễn Văn Khoa
Phan Huy Đường giới thiệu
Quỳnh Chi
Tru Sa
Nguyễn Hồng Nhung  
Les malices de ChaChou – ChaChou tinh nghịch : 2018-02
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2018-05
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2018-06
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2018-04

2018/06 : New, Nouveau, Mới
Miêng giới thiệu :
Trần Mộng Tú :
Phan Huy Đường giới thiệu
Tru Sa : 
Nguyễn Hồng Nhung  
Les malices de ChaChou – ChaChou tinh nghịch : 2018-02
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2018-05
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2018-05
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2018-04

2018/05 : New, Nouveau, Mới
Phạm Trọng Luật - Nguyễn Văn Khoa
Chân Phương : SAIGON QUI MEURT
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Đọc trên oép
Nguyễn Hàn Chung
Tru Sa : 
Nguyễn Hồng Nhung  
Szabó Lőrinc : Hòa Bình Riêng
Les malices de ChaChou – ChaChou tinh nghịch : 2018-02
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2017-10
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2018-04
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2018-04

2018/04 : New, Nouveau, Mới
Mai Ninh giới thiệu :
Miêng giới thiệu :
Từ Thức :

Trần Mộng Tú :

Nguyễn Xuân Xanh Madame Roland
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Les malices de ChaChou – ChaChou tinh nghịch : 2018-02
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2017-10
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2018-03
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2018-02
Tru Sa : Tiếp diễn
Nguyễn Hồng Nhung  
Hamvas Bela :


2018/03 : New, Nouveau, Mới
Nguyễn Văn Khoa dịch
Rudolf Carnap : Quan Hệ Nhân Quả
Nam Dao giới thiệu :
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Les malices de ChaChou – ChaChou tinh nghịch : 2018-02
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2017-10
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2018-02
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2018-02
Tru Sa : Tiếng thở dài
Nguyễn Hồng Nhung  
Csáth Géza : Im lặng đen
Szabó Lörinc : Một mình

2018/02 : New, Nouveau, Mới
Mai Ninh giới thiệu
Hồ Văn Tiến : Từ biệt người thân
Miêng giới thiệu :
Nam Dao - Nguyễn Mạnh Hùng :
Nam Dao giới thiệu : Trung tâm Minh triết lên mười
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Les malices de ChaChou – ChaChou tinh nghịch : 2017-10
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2017-10
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2018-01
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2017-12
Tru Sa : Con Ngõ Vắng
Nguyễn Hồng Nhung  

2018/01 : New, Nouveau, Mới
Nam Dao - Nguyễn Mạnh Hùng :
Chân Phương : Bàn Tròn Thi Ca VN Hôm Nay
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Les malices de ChaChou – ChaChou tinh nghịch : 2017-10
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2017-10
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2017-12
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2017-12
Quỳnh Chi dịch Hoshi Shinichi
Bùi Văn Nam Sơn
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Szabó Lörinc : Nỗi Buồn Muôn Thuở
Wass Albert : Nhịp Điệu

2017/12 : New, Nouveau, Mới
Miêng giới thiệu
Trần Mọng Tú : Chiếc lá nào sẽ là con
Phạm Trọng Luật - Nguyễn Văn Khoa
Dịch cho Người tìm đọc :
Francis Bacon–Robert Blanché : Sự báo hiệu phương pháp mới
Tadeusz Kotarbinski : Cái phổ quát
Nam Dao giới thiệu : Thơ Nguyễn Hàn Chung
Chân Phương : Trường Ca Hậu Ngũ Thập
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Les malices de ChaChou – ChaChou tinh nghịch : 2017-10
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2017-10
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2017-11
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2017-11
Quỳnh Chi dịch Hoshi Shinichi
Tru Sa : Người gù
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Wictor Charon : Hiện Thực Và Bản Ngã
Pilinszky János : Diễn Giải

2017/11 : New, Nouveau, Mới
Miêng
Miêng giới thiệu
Trần Mọng Tú
Chân Phương : Thân Xác Blues
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Les malices de ChaChou – ChaChou tinh nghịch : 2017-10
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2017-10
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2017-10
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2017-10
Tru Sa : Tường sắt
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Wass Albert : Biết làm gì đây ?
Anna Ahmatova : Ngôi Nhà Trong Tuyết
Heltai Jenő : Thu

2017/10 : New, Nouveau, Mới
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2017-09
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2017-09
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2017-09
Trần Hạ Tháp
Tru Sa : Suỵt
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Ady Endre : Nhưng nếu như ?

2017/09 : New, Nouveau, Mới
Miêng giới thiệu
Trần Mộng Tú
Nam Dao : Đường xa
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2017-07
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2017-07
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2017-07
Trần Hạ Tháp
Tru Sa : Tháo Mắt
Phan Ni Tấn : Mối tình đầu của tui
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Juhász Gyula : 
Szabó Lõrinc : Khoảnh khắc tiếp theo

2017/08 : New, Nouveau, Mới
Chân Phương giới thiệu
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2017-07
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2017-07
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2017-07
Trần Hạ Tháp
Tru Sa : 

Phan Ni Tấn : Con Rạch Bầu Nhum
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hééồng Nhung dịch
Juhász Gyula : 
Petri György : … Sụp Đổ

2017/07 : New, Nouveau, Mới
Miêng giới thiệu
Trần Mộng Tú : 
Từ Thức : Khâu Đít Chuột
Phạm Xuân Đài : Mê hoang
Đọc trên oép : Nguyễn Ngọc Chính, Ai lên xứ hoa đào
Phạm Trọng Luật - Nguyễn Văn Khoa
Dịch cho Người tìm đọc :
Chân Phương Khóc Cha
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2017-06
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2017-06
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2017-06
Trần Hạ Tháp
Tru Sa : 
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hééồng Nhung dịch

2017/06 : New, Nouveau, Mới
Miêng giới thiệu
Trần Mộng Tú : 
Từ Thức : 
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2017-05
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2017-04
Tru Sa : Xác Ướp

Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Héồng Nhung dịch
Hamvas Béla : Niềm cảm hứng
Pilinszky János : 

2017/05 : New, Nouveau, Mới
Miêng giới thiệu
Trần Mộng Tú : 
Đọc trên oép
Phạm Trọng Luật - Nguyễn Văn KhoaDịch cho
Nam Dao :
Chân Phương
Dịch : 
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2017-04
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2017-04
Tru Sa : 
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Héồng Nhung dịch
Juhász Gyula : Đợi Xuân
Pilinszky János : Một Đoạn Nhật Ký

2017/04 : New, Nouveau, Mới
Miêng giới thiệu
Đặng Thế Phong
Trần Mộng Tú : Carebot
Đọc trên oép
Phạm Trọng Luật - Nguyễn Văn Khoa
Chân Phương
Dịch phỏng vấn Nguyễn Thanh Việt về : Không có gì thật sự chết đi : VN và ký ức chiến tranh
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2017-03
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2017-03
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2017-03
Tru Sa : 
Vi Thuỳ Linh : ViLi ở Giverny
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Héồng Nhung dịch

2017/03 : New, Nouveau, Mới
Mai Ninh giới thiệu
Mạch Nha : Tình bạn
Miêng
Miêng giới thiệu
Trần Mộng Tú : Trái Tim Ngày Rằm
Chân Phương : Bài thơ tháng Chạp
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2017-02
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2017-02
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2017-02
Tru Sa : Ảo giác mù
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Héồng Nhung dịch
Johann Wolfgang von Goethe : Bông hồng dại
Juhász Gyula : Tình Yêu Đầu Tiên
Pilinszky János : Lời Thở Than

2017/02 : New, Nouveau, Mới
Miêng
Miêng giới thiệu
Trần Mộng Tú
Chân Phương : Ba bài thơ cho mùa xuân
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2017-01
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2017-01
Quỳnh Chi
Hoshi Shinichi : Chiếc chìa khoá
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Viết về Nguyễn Hồng Nhung

2017/01 : New, Nouveau, Mới
Miêng giới thiệu
Chân Phương : Thư về nhà
Nam Dao :
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2016-12
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2016-12
Tru Sa
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Petri György : Thu

2016/12 : New, Nouveau, Mới
Mai Ninh giới thiệu
Võ Công Liêm : Ma Vương
Miêng giới thiệu
Nguyễn Nam Trân
Nguyễn Thị Bích Thoa : Chợt tóc xanh đã nhuốm sắc thu mùa
Mỹ Đức Phạm Nguyễn : Dạy Và Học Trên Hai Quê Hương
Vũ Thư Hiên : Hồ Dzếnh
Phan Huy Đường : Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2016-11
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2016-11
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Szabó Lörinc : Cầu Nguyện Cho Hư Vô

2016/11 : New, Nouveau, Mới
Miêng giới thiệu
Trần Mộng Tú : 
Nguyễn Nam Trân

Chân Phương : Thơ Paris 2016-10
Phan Huy Đường
Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2016-10
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2016-10
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2016-10
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Petri  György : Khí

2016/10 : New, Nouveau, Mới
Miêng : Phong Thy
Miêng giới thiệu
Trần Mộng Tú : 
Đọc trên oép
Phan Lạc Phúc : Nhớ Phạm Đình Chương
Phan Huy Đường
Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2016-09
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2016-09
Dans le regard de Pauline – Trong mắt Pauline : 2016-09
Tru Sa : 
Phan Ni Tn : 
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Havas Éva :  Em yêu anh
Petri  György : Nếu Sau Này
Pilinszky János : 

2016/09 : New, Nouveau, Mới
Miêng : Phóng Sinh
Miêng giới thiệu
Nguyễn Văn Lục : Sách cũ miền Nam 1954-1975 
Trần Mộng Tú : 
Vũ Tiến Thành : Già Đầu Còn Mê Nhạc Sến
Ca sĩ Ánh Tuyết  : Tưởng nhớ Nhạc sĩ Văn Cao
Nam Dao giới thiệu
Nguyễn Thị Ngọc Hải : Hoàng Cầm – nghĩ lúc nằm im
Chân Phương : 
Phan Huy Đường
Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2016-08
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2016-08
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Ady Endre
Anna Akhmatova :  Tình Yêu
Pilinszky János : Thơ khóc

Bùi Văn Nam Sơn
MINH TRIẾT THIÊNG LIÊNG - TRỌN BỘ 3 TẬP
Tác giả: HAMVAS BELA
Dịch giả: NGUYỄN HỒNG NHUNG
LỜI GIỚI THIỆU CỦA BÙI VĂN NAM SƠN:

2016/08 : New, Nouveau, Mới
Miêng giới thiệu
Phạm Bình Chương : Hà Nội đẹp "như thật"
Nam Dao giới thiệu : Thơ Phạm Ngọc Lư
Chân Phương : 
Phan Huy Đường
Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2016-07
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2016-07
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Juhász Gyula : 

2016/07 : New, Nouveau, Mới
Miêng Xưng hô
Miêng giới thiệu
Diêm Liên KhoaThiên Thai dịch
Cao Huy Thun : Chuyn con cá
Nguyễn Nam Trân : Ánh lửa ven hồ (Takibi)
Phan Huy Đường
Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2016-06
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2016-06
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Pilinszky János

2016/06 : New, Nouveau, Mới
Miêng giới thiệu
Trần Mộng Tú :
Nguyễn Nam Trân :
Quách Dao : Người Gánh Nng
Nam Dao giới thiệu
Phan Huy Đường
Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2016-05
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2016-05
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Wass Albert : Thần Chết
Petri György : Đúng lúc này ở đây
Pilinszky János : Mẹ Của Con

2016/05 : New, Nouveau, Mới
Miêng : Tội
Miêng giới thiệu
Trần Mộng Tú : Áo khăn ngày cũ
Nguyễn Nam Trân :
Đọc trên oép :
Nam Dao : Biển ngộ độc
Phan Huy Đường
Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2016-04
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2016-04
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Juhász Gyula : Lời Cầu Nguyện

2016/04 : New, Nouveau, Mới
Miêng giới thiệu
Trần Mộng Tú :
Nguyễn Nam Trân : 
Vương Vi : N café
Nam Dao
Nam Dao gii thiu
Đặng Tiến :
Chân Phương gii thiu
Phan Thị Trọng Tuyến : Đôi Dòng Tâm Sự
Phan Huy Đường
My bui nói chuyn trêđài phát thanh
France Culture, France Inter : tiếng Pháp
Lang thang chữ nghĩa
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2016-03
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2016-03
Trương Quốc Dũng
Phạm Ngọc Tuý
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Antoine de Saint-Exupéry : Lời Cầu Nguyện
Ernest Hemingway : Em đừng bao giờ buồn

2016/03 : New, Nouveau, Mới
Mai Ninh giới thiệu
Lê An Thế :
Miêng : 
Miêng giới thiệu
Nguyễn Nam Trân : Trăng Tây Hồ (Tanizaki Jun.ichirô)
Trần Mộng Tú
Trần Minh Hiền : Đọc Miêng
Chân Phương : Robert Burns
Nam Dao : Chùm rời  2016
Nam Dao giới thiệu
Phạm Thị Hoài : Năm ngày
Phan Huy Đường
Nhạc ở tôi
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2016-02
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2016-02
Hoàng Thị Kiều Anh
Nguyễn Hồng Nhung :
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Szabo Lörinc : Bình Phục
Wass Albert : Thượng đế và tôi
Rainer Maria Rilke : Một số câu trích
Mihail J. Lermontov : Cầu Nguyện

2016/02 : New, Nouveau, Mới
Mai Ninh giới thiệu
Miêng giới thiệu
Nguyễn Nam Trân
Trần Mộng Tú
Tiểu Tử
Chân Phương giới thiệu
Trần Hoài Thư : Vĩnh bit Đinh Cường
Phan Huy Đường
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2016-01
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2016-01
Võ Thị Như Mai : Xứ tuyết
Nguyễn Hồng Nhung :
Nguyễn Hồng Nhung dịch
SzaboLorinc :
Radnóti  miklós : Cất giấu em
Emily Dickinson : Khoảnh Khắc Cao Diệu…

2016/01 : New, Nouveau, Mới
Mai Ninh giới thiệu
Trịnh Y Thư : Ở Hay Về ? 
Chân Phương : Thi ca trên mạng
Nam Dao
Phan Huy Đường
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2015-11
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2015-11
Quỳnh Chi :
Nguyễn Hồng Nhung :
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Pillinszky János : Gió lạnh
Petri György : Nụ Cười
Hamvas Béla : Lá thư thứ nhất

2015/12 : New, Nouveau, Mới
Mai Ninh giới thiệu
Trịnh Y Thư : Ngồi quán
Miêng :
Miêng giới thiệu
Trần Mộng Tú
Văn Quang : Cái muỗng
Chân Phương :
Chân Phương giới thiệu
Chiêu Uyên Vũ :
Phan Huy Đường
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2015-11
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2015-11
Võ Thị Như Mai thơ
Nguyễn Hồng Nhung :
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Jacques Prévert : Barbara
Juhász Gyula : Không bao giờ ….
Radnóti Miklós : Bầu trời u ám
Turbuly Lilla : ba bài thơ
Wass Albert : Tâm trạng mùa thu

2015/11 : New, Nouveau, Mới
Miêng giới thiệu
Trần Mộng Tú
Trần Thị Lai Hồng
Nguyễn Nam Trân
Chân Phương : Vào thu
Nam Dao giới thiệu
Phan Huy Đường
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2015-10
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2015-10
Trong mắt Pauline - Dans le regard de Pauline  : 2015-10
Nguyễn Hồng Nhung :
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Katai Tamás : Bức tranh tháng mười
Jacques Prévert : Ngày đầu tiên
Wass Albert
Juhász Gyula : Không có lời từ biệt
Pilinszky János : Biển

2015/10 : New, Nouveau, Mới
Mai Ninh giới thiệu
Cổ Ngư :
Miêng giới thiệu
Trần Mộng Tú
Nguyễn Nam Trân : Mưa lê thê (Ame Shôshô, 1921)
Vũ Đức Sao Biển : Người vợ của Bùi Giáng
Nguyễn Văn Bảo : Con người thật của Phạm Duy
Đọc trên oép : Chuyện nàng An Thị
Chân Phương dịch
Phan Huy Đường
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2015-09
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2015-09
Trần Đức Thảo : La philosophie de Staline
Trương Thị Kim Dung : Chùm thơ mùa thu 2015
Nguyễn Hồng Nhung :
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Szabó Lőrinc
Katai Tamás : Kẻ mang thu tới
Ady Endre : Thu đã đến Pari
Turbuly Lilla : Mong manh

2015/09 : New, Nouveau, Mới
Mai Ninh thiệu
Mạch Nha :
Miêng giới thiệu
Trần Mộng Tú
Chân Phương
Chân Phương giới thiệu
Diễm Châu : Nhớ  Diễm  Châu
Nam Dao giới thiệu
Phan Huy Đường
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2015-08
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2015-08
Trong mắt Pauline - Dans le regard de Pauline  : 2015-08
Từ Huy :

Nguyễn Hồng Nhung : Đêm nhiệt đới Châu Âu
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Pilinszky János
Nguyễn Hồng Nhung sưu tầm và dịch


2015/08 : New, Nouveau, Mới

Miêng giới thiệu
Nguyễn Nam Trân
Trần Mộng Tú
Chân Phương
Thi-Ca :
Nam Dao giới thiệu
Song Thao : Tuân
Phan Huy Đường
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2015-07
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2015-07
Từ Huy – Bùi Văn Nam Sơn : Kafka – Vì một nền văn hoá thiểu số
Hà Thuỷ Nguyên :
Nguyễn Hồng Nhung :
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Hamvas Béla :
Những truyện cổ Hungary hay nhất  : Quả bong bóng lợn

2015/07 : New, Nouveau, Mới
Mai Ninh giới thiệu
Miêng :
Miêng giới thiệu
Tú Hoa : "Malacca dilemma"
Trần Mộng Tú :
Nguyễn Nam Trân : Hai truyện ngắn của Nhật
Nam Dao giới thiệu
Hà Duy Phương : Năm bài thơ
Phan Huy Đường
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2015-06
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2015-06
Từ Huy : Thiên Nga - Hồ
Hoàng Thị Kiều Anh
Nguyễn Hồng Nhung :
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Những truyện cổ Hungary hay nhất  : Chuyện về ba chú lợn con
Hamvas Béla : Xã hội không có cha

2015/06 : New, Nouveau, Mới
Miêng :
Miêng giới thiệu
Việt Linh : Đọc Ga Xép
Chân Phương :
Chân Phưng giới thiệu
Lê Trinh : Thơ Lê Trinh
Phan Huy Đường
Phan Huy Đường giới thiệu
Lila dessinant sa vie - Lila vẽ đời mình : 2015-05
Des mains d'Iris - Từ bàn tay Iris : 2015-05
Trương Thị Kim Dung
Từ Huy : Sinh nhật
Nguyễn Hồng Nhung : Mừng ngày sinh
Nguyễn Hồng Nhung dịch
Những truyện cổ Hungary hay nhất  :
Jean Ferrat :


2015/05 : New, Nouveau, Mới
MaiNinh giới thiệu
Phạm Văn Đính : Dịch thơ ca Trịnh Công Sơn
Miêng : Tua Gai
Miêng giới thiệu
Trần Mộng Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét