Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018


Subject: FW: Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi Ngoại Trưởng Mike Pompeo gây áp lực với Cộng Sản Việt Nam liên quan đến Đặc Khu Kinh Tế *** ĐẶC KHU KINH TẾ BOTEN LÀO- bài học nhãn tiền


E.mail nầy khi xem , các em  ở VN hãy chuyễn cho nhau rộng rãi để thấy các Anh Em ở  Nước ngoài cũng đang tìm mọi cách yểm trợ tinh thần các anh chị em …
Thượng Ngh Sĩ Janet Nguyn kêu gi Ngoi Trưởng Mike Pompeo gâyáp lc vi Cng Sn Vit Nam liên quan đếĐc Khu Kinh Tế
  
(Garden Grove, CA) Hôm nay, Thượng Ngh Sĩ Janet Nguyn gi thnh nguyn thư đến Ngoi Trưởng Hoa K Mike Pompeo yêu công gâáp lc viCng Sn Vit Nam ngăn chn vic cho phát triĐc Khu Kinh Tế(SEZ) vi Trung Quc. SEZ là nhng đc khu ti Vit Nam đang d đnh được thành lp ti VâĐn, Bc Vân Phong, và Phú Quđ thu húđu tư ngoi quc, bng cách cho h thuê đt dài hn kéo dài đến 99 năm. Thượng Ngh SĩJanet Nguyđc bit quan tâm là SEZ s cho phép các quc gia như Trung Quc hin din ti Vit Nam và s gây bn cho hòa bình trong khu vc này.
 
“Khi cho phép ngoi quc nht là Trung Quc hin din tđt nước Vit Nam mt thi gian lâu dài ngay bên trong biên gii Vit Nam chính là s mca cho các tranh chpvà s gây bn cho s an ninh và hòa bình trong khu vc quan trng này ca thế gii. Hơn na, s hin din ca mt quc gia nhưTrung Quc, có thành tích nhân quyn ti t, có th làm cho tình trng nhân quyn ti Vit Nam t hi hơn, Thượng Ngh Sĩ Janet Nguyn nói.
 
D tho lut v SEZ đang được Quc Hi Vit Nam tho lun và s đượđưa ra b phiếu trong nhng tun l tđây.
 
Dướđây là bn sao lá thư ca Thượng Ngh Sĩ Janet Nguyn gi cho Ngoi Trưởng Hoa K Mike Pompeo.

thu-janet-nguyen-gui-pompeithu-janet-2

https://vietbao.com/ p122a281876/tns-janet-nguyen- keu-goi-ngoai-truong-mike- pompeo-gay-ap-luc-voi-cong- san-viet-nam-lien-quan-den- dac-khu-kinh-te


FB  Yen Vo 

ĐC KHU KINH T BOTEN LÀO- bài hc nhãn tin
BOTEN là mt th xã nm sát biên gii gia LÀO và TQ có v trí tương tVÂĐN Qung Ninh, Chính Ph Lào thi gian đđã ra sc PR cho đc khu Boten vì v trí chiến lược tiếp giáp vùng Tam giác vàng 3 nước Thái Lan,Myanmar và Trung Quc
Qu
c Hi Làđã “bm nút thông qua đc khu này vì tin tưởng rng BOTEN s tr thành đu tàu ca c nước trong vic thu hút vđu tư ca nước ngoài vì BOTEN có đđai và nhân công giá r, thun li v giao thông,đó là điu kin tđ thu hút các cty TQ vào thuê đt xây dng nhà xưởng,phát trin ngành công nghip h tr,cơ khí ,công ngh cao và công nghip nng đưa Lào tr thành nước công nghip trong tương lai vi cáđiu kiưđãi chưa tng có (và hin nhiên ngoàưđãi v công nghip chính ph cũng cho phéđu tưsòng bc và du lch tương t như VÂĐN )
Kết qu sau nhiu năm phát trin, BOTEN tr nên ni tiếng khp thế gii ( đến ni B Tài chính M đã đưa sòng bc Kings Romans nm trong đc khu BOTEN vào danh sách trng pht ti phm có t chc, gđây là trung tâm buôn người, ma túy và đng vt nm trong danh sách được bo v.)
https://www.reuters.com/…/u-s- slaps-sanctions-on-laos-golde…
Nhà máy công nghip thì không thđâu,ch th đây là m c bc ,mi dâm,ma túy và ra tin ni tiếng,  Đc Khu này ngôn ng ph biến là tiếng Quan Thoi và đng tin giao dch là Nhân Dân T BOTEN chính quyn gn như không kim soát mà toàn b hođng  đây là do các cty BĐS,khách sn và các sòng bc kim soát và ra lut rng,cnh sát là nhân viên bo vca các sòng bc mc sc phc ging như cnh sát TQ và chúng có quyn bt cóc, đánh đp, giết người nếu người chơi c bc,hút chích không có tin đ tr.
Đa ph
n khách du lch đếđây là đ đánh bc,chơi gái và hút chích,BOTENđã tr thành  try lc ngày trêđt nước Lào ( mđt nước do đng cng sn lãnh đo có th chế ging Vit Nam và không cho phép kinh doanh c bc và mi dâm ).
Chính vì s
 d dãi và đng thun ca các quan tham, nên BOTEN tr thành mđđim du lch khét tiếng vi nhng màăn chơi try lc,khách du lch có th tìm thy tt c các trò chơi try l đây,h có th “hưởng lc màkhông lo pháp lut s gáy,đó là lý do khách TQ và nhng tên khách du lchbnh hon khp nơi trên thế giùùđ v đâăn chơi và mang li hàng núi tin cho BOTEN mi ngày.
Và không bi
ết t bao gi BOTEN tr thành khu t tr và tr thành đt ca người TQ , người TQ sng  đây rđông h sinh con đ cái và vn hành nơi này theo lut l ca TQ, tin Kíp Lào không được s dng, toàn b ngôn ngch viết là china, ai mun tn t đây but phi hc tiếng TQ và sng theo tp tc ca người TQ.Nhiu người dâđa phương đã phi báđt ra đi vìkhông phù hp vi văn hóa và môi trường quá phc tp. Nhiu ngườđã lên tiếng nhưng "s đã ri" chính ph Lào không dám làm gì vì s mt lòng "Người bn vàng" và s mt nhân dân t.
Thế nhưng ti sao nó vn tn ti ?, câu tr li rđơn gin là bi vì nó là ngun li cc k béo b ca quan chc tham nhũng và nó là ch đ cáquan thamtiếp khách , ăn chơi try lc và ra tin tham ô, ngành công nghikhông khói này cũng đóng góp mít cho ngân sách tuy nhiên s tiđóng hi chết cho các quan tham lđến nđ cá quan tham t bt mt và bt tai,Cũng như sn sàng đàáp bt k ai đng đếni cơm ca các quan.
TI VIT NAM
D
ưới s hu thun ca chính ph TQ và ngân hàng nhà nước CHINA EXIM, ngân hàng CDB người TQ đã xâm nhp vào rt sâu và nh hưởng rng ln lên đi sng kinh tế ,chính tr ti Vit Nam.
Trong kho
n thi gian 3 năm tr lđây các cty TQ đã tham gia vào th trường Vit Nam rt sâu, nhiu d án ln ca Vit Nam đu do TQ thng thu,như dÁđường st Cát Linh-Hà Đông,D Án NhiĐin Vĩnh Tân và Nhiu nhàmáy khác tri dài trên c nước,các v trí chiến lược trêđt lin như:
Vũng Áng Hà Tĩnh, d
 án Boxit tây nguyên, Nha trang,Phan Thiết, Đà Nng khp mi min t quđu có bóng dáng ca người TQ, h đến mt cách lng l,âm thm thâu tóđđai khp mi nơi dùng tiđ mua chuquan tham và dân tham đ thâu tóđđai,và các cty kinh doanh trong hu hết các lĩnh vc
Lĩnh v
c nông nghip,lâm,ngư nghip là lĩnh vc b TQ thao túng hoàn toàn,giá c hoàn toàn do thương lái TQ quyếđnh,h mua hàng hóa không cnđt ra quy chun v an toàn thc phm, dđến vic sx ca người nông dân cũng theo tiêu chun này, h hoàn toàáđt giá và lượng hàng mua thìkhông theo kế hoch nào c,dđến nông dân b ép giá thua l trm trng, màvi tiêu chun h đưa ra nếu người Vit không bán cho h thì cũng không thxuđđược nước nào vì hoàn toàn không đt tiêu chun ( thanh long phi xt hóa cht theo yêu cu ca thương lái TQ đ bo qun lâu và đp hơn )
T
i Phan Thiết: Toàn b các cty thu mua thanh long lđã b lt vào tay ca cáÔng ch người TQ và t đó giá thanh long tt xung nghiêm trng, người nông dân tr thành người làm thuê trên chính mnh vườn ca mình vì giáthanh long quá r mt vì b thao túng giá
Đaklac,Gia Lai càfe cao su cũng r
ơi vào tay cáông ch TQ
Nha Trang,Đà N
ng nhà hàng khách sn cũng đang b thâu tóm chui,nhiu khuđt b người TQ mua và xây c mt khu dân cư mà chính quyn hoàn toàn không hay biết ( hoăn nhiu Tin T quá nên Thôi K )
Hà tĩnh,Vũng Áng ng
ười TQ cũng thâu tóm khá nhiđđai,bng cách ly vvà nh người Viđng tên và sinh con đ cái làm náo lon c mt vùng quêthanh bình ( nghe file VOA đính kèm )
Các khu v
c bin t Thanh Hóđến cà mau, rt nhiu thương lái TQ đã thu mua hi sn,thm chí h còn bày cho ngư dân tướp cá bng hóa chđ bo qun, có nhng lúc h ngng mua thì giá hi sn gim mnh làm ngư dân thua l tràn lan vì không th xk đi bt k nước nào (Singapore và nhiu QG kháđãcm ca hàng Hi sn và tht ca Vit Nam vì không an toàn )
Các công trình do TQ trúng th
u thì cht lượng cc kém và đi giá lên gp nhiu ln như nhà máy nhiđin Thái Bình và đường st cát linh hà đông ( vn d kiến 8.770 ngàn t đi vn lêđến 18.792 ngàn t ) và hàng trăm ngàn công trình có vn TQ đu thua l kéo dài và đi vn và làm gánh nng ncông ngày càng chng cht,ngoài ra nhng công trình này là nguyên nhân gâyô nhim và thm ha môi trường trm trng  nhiu tnh (hođang là trái bom n chm như boxit Tây Nguyên )
Hi
n ti vi quy đnh v pháp lut,người nước ngoài chưđược s hđđai mà ch s hu nhà chung cư vi s lượng hn chế,các cty BĐS nước ngoài chđược phép mua bán nhng công trình do nhà nước giao nên góp phn hn chếs bùng n ca yếu t TQ ( tuy nhiên mi nhiêđó cũng làm cho môi trường sng Vit Nam tr nên ngt ngt )
V
i nhng ưđãi chưa tng có và vic cho thêm quá nhiu quyn trong vicđnh đot tài nguyêđđến 99 năm và nhng k h v vì ưđãi v lut vàthuế , cng vi s ngu dt và tham lam cđáquan tham đa phương vàbđàlích nhóm, vin cnh khu t tr BOTEN có th lp li ti VÂNĐN,VÂN PHONG và PHÚ QUC là kch bn hoàn toàn có th xy ra.
Chúng ta đã im l
ng quá lâu,chúng ta đã quá th ơ vô cm,chúng ta đã đ mt quá nhiu cơ hi và thi gian đ đưđt nước giàu mnh,đây là lúc chúng ta phi lên tiếng vì t quc vì quê hương
Hãy lên ti
ếng đ thc tnh nhng người có lương tri
Hãy lên tiếng vì t do,công bng,văn minh và dân ch cho đt nước,cho chúng ta và các thế h mai sau.
Hãy lên ti
ếng vì s tn vong ca dân tc Vit.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét